منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.
رفتارهای مخاطره جویانه نوجوانان

مدل علی رفتارهای مخاطره جویانه نوجوانان Causal model of adolescent risk- Taking behavior این مدل بیان کننده تحول زیست روان اجتماعی نوجوانان است. از این زاویه جنبه های مختلف تحول می تواند سبب آمادگی برای اعمال مخاطره آمیز شوند.  طبق این مدل، نوجوانان کم سن و سالتر می خواهند با دوستانشان همانند سازی
ادامه مطلب
نظریه رفتار

نظریه های رفتار مخاطره جویانه                                                Theoris of risk – Taking behavior پیشینه اطلاعات، بیانگر این است که مصرف مواد از طریق نظریه ها بطور ا
ادامه مطلب
طبقات عوامل مخاطره آمیز

عوامل خطر می توانند در گستره ای از حوزه ها (زیست شناسی، روانشناختی، اجتماعی و محیطی) متجلی شوند. یکی از فاکتورهای مورد نظر مربوط به زمینه زیست شناختی همانند پیشینه خانوادگی اختلالات مصرف مواد است. عوامل روان شناختی شامل ابعاد سرشتی، نگرشها، رفتارها و سبک انطباقی می باشد. طبقات ویژه عوامل خطر اجتماعی و م
ادامه مطلب
مسمومیت و محرومیت مواد

مسمومیت و محرومیت مواد Substance intoxication & Withdrawal در نظام طبقه بندی DSM-IV-T.R اشخاصی که دچار مسمومیت یا محرومیت همراه با نشانه های روانشناختی می شوند اما دارای معیارهای الگوی نشانگان خاصی برای علایم نمی باشند (مثل: افسردگی) تشخیص مسمومیت با مواد یا محرومیت از مواد دریافت می کنند که اح
ادامه مطلب
اختلالات اضطرابی و وابستگی به مواد

سیمایه اصلی اختلال، دلهره و دل شوره و اضطراب بوده که زندگی فرد را شدیدا مختل می سازد. در این بخش نیز اعتیاد به الکل و سایر مواد اعتیاد آور در حد بالایی قرار داد.
ادامه مطلب