منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.

بازگشت – جابجایی

تعریف بازگشت - جابجایی

بازگشت:

گاهی افراد در برخورد با ناکامی ها رفتار خود را به مرحله پایین تری که قبلا مورد استفاده قرار می گرفته و مفید واقع می شده است، تنزل می دهند.

مثال: کودکی که در خانواده اش فرزند تازه ای به دنیا آمده است برای جلب توجه والدینش چهار دست و پا راه می رود و یا اغلب در هنگام درد و یا در هنگام هذیان گفتن به زبان اصلی و قومی خود ناله سر می دهند. 

جابجایی:

گاهی افراد در ناکامیها به جای اینکه موضوع اصلی را هدف قرار دهند در جبران این فشار و اضطراب آن را به چیزهای فرعی دیگری منتقل می کنند.

مثال: فردی که از دست زن خود عصبانی است به دیوار لگد می کوبد و یا ظروف آشپزخانه را می شکند و یا دانش آموزی که نمره بد می گیرد ورقه خود را پاره می کند.

از دیدگاه روان شناسی، جابجایی اهمیت خاصی دارد و در تعبیر خواب نقش بسیار مهمی دارد و می توان گفت جابجایی یکی از فرایندهای مهم اولیه کشف ناخودآگاه است.

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط