منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.

تعریف وابستگی به مواد از نظر WHO

روانگردان

تعریف WHO: گروه کاری بین المللی تحت نظارت اداره بهداشت روانی و سوء مصرف الکل و دارو، و سازمان بهداشت جهانی (WHO) وابستگی به دارو یا اعتیاد را به شرح زیر تعریف می کنند:

نشانگانی است که با یک الگوی رفتاری خاص آشکار می گردد. با مصرف برخی از داروها مانند داروهای روان گردان، الگویی از رفتارهای ویژه بر رفتارهایی که قبلا ارزش بیشتری داشته اند،ارجحیت می یابند. نشانگان مورد نظر به معنی وابستگی مطلق نیست بلکه پدیده ای کیفی است که به درجات مختلف متجلی می شود. این نشانگان از طریق رفتارهایی که در ارتباط با مصرف دارو است و توسط رفتارهائی که بگونه ثانوی در ارتباط با مصرف دارو می باشند، مشخص گردیده و استنباط می شود. این نشانگان بطور وسیع با رفتارهای تکانه ای مصرف دارو مرتبط هستند.

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط