منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.

تعمیم یا انتقال یادگیری

تعمیم، انتقال یادگیری

یکی از مشخصات مهم یادگیری، انتقال مطالب یادگرفته شده به موقعیت های جدید است. به نظر ثراندایک این نوع انتقال مطالب، بستگی به نوع مشابه دارد. ولی اغلب روانشناسان معتقدند که انتقال بیشتر از راه تعمیم صورت می گیرد تا از طریق عوامل مشابه.

تئوری تعمیم اهمیت خاصی برای تفکر با هدف قائل است. اما در واقع تفاوت زیادی میان دو نظریه فوق وجود ندارد. آنچه که در این مورد از لحاظ بهداشت روانی اهمیت دارد، این حقیقت است که رفتاری که در یک موقعیت بخصوص تولید شده، تمایل به تکرار مجدد دارد، مشروط بر این که موقعیت جدیدی مشابه آن موقعیت قبلی، ایجاد شد.

گاهی فقط یک علامت یا نشانه کوچک لازم است تا رفتاری که در قدیم تولید شده دوباره ایجاد شود.

در تایید این مطلب، ما در فرهنگ خود ضرب المثل جالبی داریم که: (( مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد. ))

چنانچه مکانیسم تعمیم بطور صحیح به کار گرفته شده باشد بسیار کارگشا است. ولی متاسفانه گاهی تعمیم مانع عملکرد ما می شود و آموخته های غلط، تعمیم یافته و مانع آموخته های جدید ما می شود. یکی از مشخصات زیان آور ترس، همان تعمیم یافتن یا انتقال پیدا کردن است.

مثلا پسری که از پدرش می ترسد، بسیار احتمال دارد که ترس او به صورت ترس از مردان دیگر نیز درآید. اگر این پسر محصل باشد از آموزگاران خود می هراسد. زیرا آنها را در فکر خود با پدرخویش ارتباط می دهد. و این ترس ممکن است به گذراندن امتحان نیز سرایت کند، به نحوی که کودک در موقع امتحان دچار ترس و وحشت شدید شده و نمی تواند آن طور که باید از عهده سئوالات امتحانی برآید.

البته این تنها ترس نیست که انتقال می یابد بلکه در مورد عواطف دیگر از قبیل خشم و محبت، حسادت و اضطراب و احساس حقارت یا اطمینان به خود و امثال آن نیز امکان انتقال هست.

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط