منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.

جنسیت و مصرف مواد

وابستگی دختران به مواد

برخی از بررسیهایی که در مورد مصرف مواد برحسب جنسیت انجام شده نشان داده اند که پسرها بیش از دخترها، الکل استفاده می کنند، وابستگی پسران به ماری جوانا و الکل بالاست در حالیکه دخترها غالبا به نیکوتین وابستگی دارند ( Yaung etal; 2002). بطور اختصاصی در مورد خانمها، ۲ گروه از زنان معتاد و غیر معتاد در زمینه شخصیتی از جمله تمایلات نوروتیک، پارانوئید و سایکوپاتیک مورد مقایسه قرار گرفتند، تحلیلهای انجام شده نشان داد که این گروهها در سه متغیر مورد نظر تفاوت معنی داری با یکدیگر دارند (Dies، Prirats; 1997).

تفاوت جنسیت بر مبنای نوع مواد مصرفی (کوکائین) نیز بررسی شده است، Wiess & etal;1997  در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که زنان بطور معنی دار مشکلات اجتماعی و خانوادگی شدیدی دارند در حالیکه مردها بیشتر دارای اختلال شخصیت ضد اجتماعی بودند.

این تفاوت جنسیت در مورد مصرف سیگار نیز مشاهده می شود. در پژوهش (Kaufman etal; 2002) آزمودنیهای مونث ۵۴% احتمال بیشتری داشت که به مصرف سیگار گرایش پیدا نمایند. همچنین در کار ( Ariza & Nebol; 2002) پیشروی از استعمال گاه و بیگاه تا حالت مصرف مداوم سیگار در بین دختران ۴۲% و پسرها ۲۲/۷% گزارش شده است. اطلاعات موجود نشان می دهد، ضمن آنکه تغییرات مهمی در مصرف داروی دختران رخ داده، افزایش نیز یافته، بدین لحاظ باید برای برنامه های مربوط به پیشگیری به مطالعه عوامل زمینه ساز، عوامل مخاطره آمیز و محافظت کننده پرداخت، برای مثال مداخلات ضروری می تواند بر اساس زمان و الگوی مصرف تنظیم شوند.

(Zapert،Snow، Tebes;2002 -Wallace etal;2003)

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط