منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.

حل مسئله

فصل حل مسئله

در دوران طفولیت قسمت عمده یادگیری بر اساس یادگیری شرطی قرار گرفته است و چنانکه قبلا ذکر شد، پایه و بنیان مقداری از مشخصات روانی هر فرد تا اندازه ای در این دوره شکل می گیرد. و در واقع بعضی از مشخصات به قدری محکم پایه گذاری می شود که تا آخر عمر به همان صورت اولیه باقی می ماند. ولی هرچه کودک بیشتر رشد کند، آمادگی زیادتری برای مقابله با مشکلات زندگی پیدا خواهد کرد. پیدایش این آمادگی ارزش بخصوصی برای سازگاری او با محیط خواهد داشت. زیرا بدین وسیله قادر می شوند تا بهتر با خود و دیگران ارتباط برقرار نماید.

هنگامی که کودک رشد می کند از اهمیت رفتار شرطی در مورد او کاسته می شود و رفتارهایی که منجر به حل مسائل می گردد، اهمیت زیادتری پیدا می کند، روش اصلی که در حل مسائل بکار می رود بکار می رود به آزمایش و خطا مشهور است. بر اساس این روش فرد دست به عملی می زند، اگر به نتیجه رسید آن را ادامه می دهد و اگر مرتکب اشتباهی شد از ادامه آن خودداری کرده، سعی می کند راه دیگری را اتخاذ نماید.

همه ما داستان تیمور لنگ پس از آن شکست سخت در آن خرابه را شنیده ایم که از رفتار مورچه ای سرمشق گرفت و با تلاش فراوان و کوشش زیاد به اهدافش رسید.

به عبارت دیگر اگر رفتاری سبب کسب پاداش می گردد، این رفتار محکم تر شده و امکان ادامه آن زیادتری است و بالعکس اگر رفتاری پاداش آور نباشد متروک می شود. این را ((قانون اثر)) می نامند. دانستن اصول این قانون برای فهم رفتارهای عادی و غیرعادی افراد بشر ضروری است.

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط