منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.

خلاقیت

تعریف خلاقیت

خلاقیت به شکلهای گوناگونی تعریف شده است. در زیر سه نمونه از تعریفهای موجود ذکر می شوند:

۱- خلاقیت مستلزم روانی (شیوه ای)، انعطاف پذیری و اصالت است. (گلیفورد، ۱۹۵۹، لوونفلد در پارنس و هاردینگ (ویرایشگران) ۱۹۶۲)

۲- خلاقیت (( شکل دادن عناصر متداعی به صورت ترکیبات جدید که با مطابق ویژه ای است یا به راههای مفید اصست، تعریف می شود. هرچه عناصر ترکیب جدید غیر مشابه تر باشند، فرآیند حاصل کردن، خلاق تر خواهد بود.)) (مدنیک ۱۹۶۲) 

خلاقیت منجر به ایجاد ((…….. یک کار جدید می شود که در زمانی به عنوان یک چیز قابل دفاع یا مفید یا خشنود کننده مورد قبول گروه قابل توجهی قرار می گیرد.)) (استین در پارنس و هاردینگ {ویرایشگران} ۱۹۶۲)

رابطه بین خلاقیت و هوش:

تمایزی که گاهی تصور می رود بین خلاقیت و هوش وجود دارد، توسط مطالعه کلاسیک گتزاز وجکسون (۱۹۶۲) گزارش شده است. آنها دریافتند که بر خلاف این حقیقت که دانش آموزان خلاق بخوبی دانش آموزان باهوشتر پیشرفت می کردند، ولی الزاما باهوشترین شاگردان نبودند. ( اما جالب است که دانش آموزان خلاق به اندازه دانش آموزان باهوشتر مورد علاقه آموزگار نبودند.) این مطالعه راغ می توان به مثابه اینکه به یک رابطه نسبتا پائینی بین خلاقیت و هوش اشاره می کند، تعبیر کرد.

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط