منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.

خیالبافی

مفهوم خیالبافی

بعضی افراد با واقعیت سازگاری مناسبی ندارند و عنان اختیار را به خواب و خیال می سپارند و با خلق تصاویر ذهنی آنها را به طور سمبلیک جبران می کنند.

مثال: دانش آموز درست هنگام درس خواندن، باز تیزپرواز رویاهایش شروع به پرواز می کند و تنها به کتاب خیره می شود. این مشکلی است که می توان گفت اکثر دانش آموزان و دانشجویان با آن سرو کار دارند و اکثر اوقات، خاطرات در این زمان به سراغشان می آید و این مطلب درست هنگام خواندن درسهای مشکل که اهمیت زیاد برایشان دارد به وقوع می پیوندد و وقتی به خودشان می آیند که می فهمند وقت زیادی را فقط به کتاب خیره شده بودند و هیچ مطلبی از آن درس را به خاطر ندارند.

یکی از روشهایی که برای رفع این مشکل پیشنهاد می شود ایجاد تنوع در مواد درسی است، یا تقسیم نمودن درس به بخشهای کوچک و یا به ورش فعال درس خواندن که مدام مغز درگیر فعالیت باشد و فرصتی برای خیالبافی و رویا پردازی نداشته باشد. که از همه کاربردی تر، درس خواندن به روش فعال است.

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط