منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.

طبقات عوامل مخاطره آمیز

عوامل مخاطره آمیز

عوامل خطر می توانند در گستره ای از حوزه ها (زیست شناسی، روانشناختی، اجتماعی و محیطی) متجلی شوند. یکی از فاکتورهای مورد نظر مربوط به زمینه زیست شناختی همانند پیشینه خانوادگی اختلالات مصرف مواد است. عوامل روان شناختی شامل ابعاد سرشتی، نگرشها، رفتارها و سبک انطباقی می باشد. طبقات ویژه عوامل خطر اجتماعی و محیطی دربرگیرنده همسالان، خانواده، مدرسه و جامعه است.

همچنین رویدادهای تروماتیک و منفی زندگی را در این حیطه مشاهده می کنیم. با در نظر گرفتن تعریف عامل خطرساز، رفتار مصرف مواد یکی از این عوامل محسوب می شود. (Essau, 2002) بررسیهایی که انجام شده بقدری وسیع می باشند که می توانند چند فصل از کتاب را بخود اختصاص دهند.

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط