منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.

عوامل زیست شناختی

نقش والدین در اعتیاد فرزندان

کودکان والدین الکلیک و وابسته به دارو نسبت به کودکانی که والدین غیر الکلیک دارند، به احتمال زیاد در معرض خطر ابتلا به مصرف الکل / دارو می باشند. افزایش خطر تا حدی بواسطه عوامل محیطی (الگو قرار گرفتن والدین، سوء استفاده در دوران کودکی، …) است اما شواهدی وجود دارد که نقش ژنتیک را مهم می شمارد. شواهد مورد نظر مربرط به سهم عوامل ژنتیک راجع به آسیب پذیری در مقابل الکلسیم می باشد که از مطالعات انجام شده روی دوقلوها بدست آمده است.

البته در ارتباط با الکل می توان این مشکل را در غیاب تاریخچه خانوادگی اختلال نیز مشاهده نمود. بدین لحاظ بیش از یک سوم افراد وابسته به الکل هیچگونه سابقه خانوادگی اختلال را ندارند.

بطور منطقی به نظر می آید، عوامل ژنتیک که آسیب پذیری در مقابل اختلال را افزایش می دهند، امکان ندارد فقط مختص به الکل باشد بلکه یک آسیب پذیری کلی را بازنمایی می نمایند.

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط