منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.

ماهیت هوش و استعداد

هوش و استعداد

از هوش تعاریف متعددی شده است. می توان گفت که هوش عبارت است از: توانایی یادگیری و بکار بردن آنچه یاد گرفته شده، در سازگاری با اوضاع و احوال تازه و حل مسائل و مشکلات تازه.

کلی ترین تعریفی که می توان در مورد هوش ارائه داد همانا ((قابلیت تغییر و قابلیت انعطاف در سازگاری با محیط است.))

همانطور که پرواز کردن کنش یک هواپیماست، هوش نیز کنش موجود زنده است، که از یک طرف با ساختمان فیزیولوژیکی (ژن) و از طرف دیگر با آنچه در طول حیات موجود زنده در این ساختمان، گذشته (محیط) در ارتباط است.

 

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط