منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.

مشاوره انگیزشی

در مورد مشاوره انگیزشی

شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه بسیاری از مداخلات درمانی کوتاه مدت می توانند برای افرادی که وابستگی کمی به الکل یا سایر مواد دارند، و حتی برای آنانی که قبل از درمان مهارت های کافی برای عملکرد موثر داشته اند، پیامدهای مثبتی به دنبال داشته باشند.

بنابراین، کارکرد اصلی درمان ممکن است جنبه انگیزشی آن باشد که به مراجعان کمک می کند تا برای تغییر رفتار، از منابع انگیزشی خودشان استفاده کنند.

پژوهش های اخیر نشان داده است که انگیزه، یک صفت یا ویژگی نیست، بلکه عبارت است از احساس تعهدی که فرد را به عمل در زمینه ای خاص سوق می دهد. بیشتر اوقات، انگیزه قابل تغییر است و می تواند از فرایند مشاوره تاثیر بپذیرد. مصاحبه انگیزشی، مقاومت بیمار را به حداقل می رساند و مسئولیت وی را برای ارزیابی مشکلاتش افزایش می دهد، همچنین، مراجع را نسبت به تغییر متعهد می سازد. جنبه های اساسی مصاحبه انگیزشی عبارتند از:

از برچسب زدن به مراجع (به اصطلاحاتی نظیر الکلی یا معتاد) اجتناب کنید.

با استفاده از یک روش کنجکاوانه نه ستیزه جویانه، مراجع را از خطرات و پیامد های ناشی از مصرف الکل یا مواد، آگاه سازید.

بدون برانگیختن مقاومت و با استفاده از شیوه های ملایم، برای مراجعان پسخوراندهایی عینی فراهم آورید.

به مراجعان اطمینان دهید که تغییر (کنار گذاشتن مصرف الکل یا مواد) امکان پذیر است.

به مراجعان اجازه دهید تا هدف گزینی و برنامه ریزی درمانی را خودشان انجام دهند.

مداخلات انگیزشی، برای افزایش انگیزه مراجع طرح ریزی شده اند. این مداخلات شامل: ارائه توصیه، برطرف کردن موانع، انتخاب راه های دیگر، و کاهش جذابیت مصرف الکل یا مواد می شود. همچنین، برای کمک به تغییر مراجعان، از امکانات محیطی نیز استفاده می شود و ضمن ارائه پسخوراندهای شخصی، به مراجعان کمک می شود تا به دنبال کمک به خویش برآیند و درفرآیند هدف گزینی برای خود، سهیم باشند.

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط