منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.

مقدار مصرف

مقدار مصرف مواد مخدر

تحمل (Tolerance):

عبارت است از نیاز به مقدار بیشتر مواد برای مسمومیت (اثر مورد نظر) یا کاهش قابل ملاحظه تاثیر با ادامه مصرف مقدار معینی از مواد.

مسمومیت (Intoxication):

به رفتار غیرانطباقی مربوط به مصرف اخیر دارو یا مواد گفته می شود، تاثیرات مسمومیت هر دارویی در بین افراد گوناگون بسیار متغیر است و به اوضاع و شرایط، خصوصیات شخصیتی و مقدار ماده ای که مصرف می شود بستگی دارد.

سوء مصرف مواد (Substance  abuse):

الگوی غیرانطباقی از مصرف مواد که منجر به مشکلات مکرر و پیامدهای سوء می شود، همانند: مصرف در موقعیتهای خطرناک، مشکلات شغلی، اجتماعی و قانونی.

 

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط