منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.

مکانیسم های دفاعی

تعریف مکانیسم های دفاعی

همانطور که گفته شد، تعارضها و دل نگرانیهای طولانی موجب بسیاری از بیماریهای روان – تنی نظیر زخم معده و زخم معده و زخم اثنی عشر می شوند. به همین دلیل فرد در مقابل تعارضات و ناکامیها که نگرانیها و اضطرابهایی را به همراه دارد، مکانیسم های دفاعی خاصی را در نظر می گیرد.

این مکانیسم های دفاعی اعمال انسان را تحت کنترل در می آورند و رابطه ای که بین فرد و اجتماع وجود دارد متعادل می کنند و فرد برای سلامت روانی به این مکانیسمها متوسل می شود.

تعدادی از مکانیسم های دفاعی عبارتند از:

۱- سرکوبی ((واپس زنی))                                             7- خواب و رویا  

۲- بازگشت                                                               8- تحقیر دیگران

۳-جابجایی                                                               9-همانند سازی

۴- فرانکنی                                                             10- تقلید                                 

۵- دلیل تراشی                                                         11-واکنش وارونه

۶- خیالبافی                                                            12- فلسفه بافی

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط