منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.

نظریه رفتار

نظریه

نظریه های رفتار مخاطره جویانه                                                Theoris of risk – Taking behavior

پیشینه اطلاعات، بیانگر این است که مصرف مواد از طریق نظریه ها بطور ارزنده مورد توجه قرار گرفته و راهنمای خوبی برای بالینگران محسوب می شود. این نظریه ها عبارتند از: نظریه مراحل مدل زیست روان اجتماعی نظریه مشکلات رفتاری، نظریه یادگیری اجتماعی، نظریه مشکلات رفتاری، نظریه یادگیری اجتماعی، نظریه چند عاملی و مدل استرس اجتماعی

(Kadjo & Klein, 2002 نقل از, Adger, 1992)

بارزترین آنان نظریه مراحل و مدل زیست روان اجتماعی، چارچوب مفیدی را برای متخصصان و نوجوانان فراهم می سازد تا بتوانند به مفهومی روشن از مصرف مواد دست یابند.

 

نظریه رفتاری نابهنجاری ها                                                                      problem behavior thery

همانند سایر نظریه ها یک چارچوب سودمند را برای بالینگران ارائه می دهد تا به فرموله کردن زمینه های ابتلا به رفتار مشکل بپردازند. این نظریه بیان می دارد که مشکلات رفتاری با یکدیگر پیوند دارند. مستعد بودن برای ابتلاء به مشکلات رفتاری توسط رگه های شخصیتی، ادراکات حاصه از محیط، الگوی جامعه پذیری و عوامل دموگرافیک قابل تبیین است. این تئوری تاکید دارد که این عوامل قبل از شروع مشکلات رفتاری وجود دارند (Jessor , 1991)

 

نظریه یادگیری اجتماعی                                                                           Social Learning Theory

نظریه یادگیری اجتماعی بر مبنای نظریه رفتار مشکل به تشریح طیف وسیعی از نوجوانان می پردازد که به مصرف مواد گرفتار هستند. مصرف مواد می تواند مشکلات مربوط به عوامل اجتماعی را کم و یا زیاد کند و تا جایی ادامه یابد که رفتار تقویت شود. همچنین اجتماع می تواند، ابزارهایی را فراهم آورد تا رفتار مصرف دارو را مشاهده کرده و بیاموزند. ممکن است نوجوانان، پیامدهای مثبت و منفی این رفتارها را از این طریق یاد بگیرند (Kodjo & Klein, 2002)

 

نظریه چندگانگی عوامل مخاطره آمیز                                                       Multiple risk factor theory

این نظریه بیان می دارد که مصرف مواد، در نتیجه تلفیقی از عوامل خطرساز رخ می دهد. طرفداران این مدل، اثرات مذهب، سن شروع، استرس، عزت نفس و روابط والدین را مورد آزمون قرار داده اند، نتایج حاکی از آن است که عوامل خطرساز بسیاری وجود دارند.(Bry, Mckeen, Pandina; 1982)

 

نظریه استرس اجتماعی                                                                               Social Stress Theory

این مدل بر اثرات فردی، خانوادگی، بخصوص جنبه های اجتماعی بعنوان خطر برای مصرف مواد مورد تاکید می کند. (Kendler, Heath, Neal; 1992)

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط