منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.

چه کار کنیم که اضطراب مانع موفقیت ما نشود؟

پیشگیری از اضطراب

تفکر مثبت، مشکل گشای ما خواهد بود. شما که درس خود را خوب خوانده اید و بارها تمرینها را مرور کرده اید، حال چرا بازگو کردن آنها ترس در دل داشته باشید؟ شما که توانایی های خود را بارها آزموده اید چرا یک دفعه بدون دلیل خود را عاجز و ناتوان درمی یابید؟

مطلب دیگر این است که، برای کاهش اضطراب خود را در شرایطی مثل شرایط تنش زا قرار دهید تا این ترس کاذب از شما دور شود، یعنی خود را به قلب عامل مشکل زا بزنید تا این ترس از شما بگریزد، نه شما از او. مثلا اگر از جلسه امتحان و امتحان دادن می هراسید خود را قبل از امتحان رسمی بارها در امتحانات متفرقه شرکت دهید. به عنوان مثال شرکت در کنکورهای آزمایشی قبل ار شرکت در کنکور اصلی و…

یکی دیگر از روشهایی که پیشنهاد می شود، روش آرامش بخش ریلکسیشن است، که به اختصار یکی از روشهای این تکنیک برای شما بازگو می شود:

۱- روی یک صندلی نشته و خود را در وضعیت راحتی قرار دهید.

۲- لباسهای تنگ خود را شل کنید. به عنوان مثال، کمربند خود را شل تر ببندید.

۳- نفس عمیقی کشیده و لحظه ای آن را در سینه حبس کنید و بطور کامل ولی آرام آن را بازدم نمایید.

۴- انگشتان پا و پاهای خود را تا قسمت انتهای پاشنه پا، سفت کنید، بطوری که سفتی این عضلات را با تمام وجود حس کنید. لحظه ای در همین حال باقی مانده سپس آنها را شل کنید و راحتی را در آنها درک نمایید.

۵-ساقها، زانوها و رانهای خود را مثل مورد ذکر شده در بالا، منقبض و بعد رها نمایید. ( درست مانند مراحلی که ذکر شد. ) و به ترتیب:

۶- عضلات باسن، شکم و… 

۷- عضلات انگشتان دست و دستها…

۸- عضلات قفسه سینه به همراه نفس عمیق ولی آرام…

۹- عضلات سر و صورت، گردن و عضلات پشت…

۱۰- اکنون دندانها را به سختی به روی یکدیگر بفشارید و روی پیشانی خود، چین بیندازید. حال تمام عضلات بدن را رها کرده و به غیر از تنفس خویش به هیچ مطلب دیگری فکر نکنید. بگذارید تا آرامش در تمام بدنتان نفوذ کند و با شل کردن عضلات، راحتی را احساس کنید.

شما می توانید قبل از شرکت در امتحانات یا هر مورد همراه با تنش دیگر، حتی روی صندلی اتوبوس این کار راانجام دهید.

بسیاری از دانشمندان، تکنیک تنفس عمیق و آرام را یکی از روشهای تنش زدا می دانند. زیرا با این عمل اکسیژن فراوان به مغز رسیده و آن را برای فعالیتهای خود آماده تر می کند. در این تکنیک تاکید اصلی بر روی بازدم قرار دارد، چرا که بازدم با احساس آرامش روانی ارتباط ارتباط تنگاتنگی دارد. بازدم در این تمرینات باید به صورت رها شدن از فشارها که هنگام اشتغالات ذهنی بوجود می آید، در نظر گرفته شود. در حین انجام این تمرین، مدام به خود تلقین کنید که هیچ هراسی از عوامل نامطلوب ندارید.

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط