منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.

چگونه هوش و خلاقیت خود را ارتقاء دهیم

هوش و خلاقیت خود را ارتقاء دهیم

بارش مغزی: پیشنهادی که در این روش می شود این است که یافته ها و یا موارد مورد سئوال خویش را با همکلاسیها یا دوستان خود در میان گذاشته هرکس بطور آزاد نظر خود را ابراز کند بدون آنکه نقد یا خرده گیریی به صحبتهای طرفین صورت گیرد. در این روش انسان طرق جدیدی از حل مسائل و نگرش افراد را در یک بحث ساده فرا می گیرد.

تقسیم کردن مسئله به تعدادی متغیر مستقل: در این روش، شما و دوستان خود مسئله را به بخشهای کوچکتر تقسیم کرده و بعد از بدست آوردن جوابها یا راه حلها، آنها را با یکدیگر مقایسه کرده و راه حل مطلوب را انتخاب می نمایید و با بحث و تحلیلی که در مورد عملکردها، راه حل ها و غیره شده به نکات جدیدی پی خواهید برد.

بارش مغزی انفرادی: در این روش هر فرد بطور مستقل عمل کرده و راه حل ها و نظریات خود را در یک کاغذ می نویسد، در آخر با مقایسه این راه حلها با یکدیگر می توان نقاط ضعف و قوت خود را به خوبی فرا گرفت و مغز را وادار کرد که روشهای جدید را فرا گیرد و از آنها به فراخور موقعیت استفاده نماید.

در آخر شما را به پیشنهادهایی که تورنس (۱۹۶۲) برای ارتقاء خلاقیت ابراز نموده جلب می نماییم:

۱- تفکر خلاق را ارزش بدانید.

۲- خود را نسبت به محرکهای محیطی حساس تر کنید.

۳- آزمون هر عقیده را به طور منظم انجام دهید.

۴- تحمل پذیرش عقاید تازه را در خود توسعه دهید.

۵- احساس وحشت از شاهکارها را بر طرف کنید.

۶- یادگیری خود انگیخته را در خود تشویق کنید.

۷- موقعیتهایی برای فعالیت و موقعیتهایی برای آرامش فراهم نمایید.

۸- انتقاد سازنده را در خود توسعه دهید، نه فقط انتقاد کردن را. 

درباره نویسنده

نوشته های مرتبط