منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.
مقدار مصرف

تحمل (Tolerance): عبارت است از نیاز به مقدار بیشتر مواد برای مسمومیت (اثر مورد نظر) یا کاهش قابل ملاحظه تاثیر با ادامه مصرف مقدار معینی از مواد. مسمومیت (Intoxication): به رفتار غیرانطباقی مربوط به مصرف اخیر دارو یا مواد گفته می شود، تاثیرات مسمومیت هر دارویی در بین افراد گوناگون بسیار متغیر است و به [
ادامه مطلب
مواد اعتیادآور

مواد اعتیاد آور و یا بطور دقیقتر بگونه ای که در منابع ذکر شده "مواد روان گردان" ماده ای است که وقتی وارد بدن شود می تواند حالت هوشیاری و حالت روانی را تغییر دهد. وابستگی به مواد (Substance Dependenc) مطابق با DSM-IV-TR علامت اساسی وابستگی به مواد، مجموعه ای از علایم شناختی، رفتاری و فیزیو
ادامه مطلب
تعریف وابستگی به مواد در DSM-IV.TR

مفهوم وابستگی به مواد در طول چند دهه معانی رسمی و متداول بسیاری را داشته است. برای تعریف جنبه های گوناگون وابستگی از دو مفهوم وابستگی رفتاری و فیزیکی (جسمی) استفاده شده است. در مفهوم وابستگی رفتاری بر فعالیتهای موادیابی (کسب مواد) و شواهد مربوط  به الگوهای مصرف پاتولوژیک تاکید می شود، حال آنکه وابس
ادامه مطلب
تعریف وابستگی به مواد از نظر WHO

تعریف WHO: گروه کاری بین المللی تحت نظارت اداره بهداشت روانی و سوء مصرف الکل و دارو، و سازمان بهداشت جهانی (WHO) وابستگی به دارو یا اعتیاد را به شرح زیر تعریف می کنند: نشانگانی است که با یک الگوی رفتاری خاص آشکار می گردد. با مصرف برخی از داروها مانند داروهای روان گردان، الگویی […]
ادامه مطلب
حمایت تجربی از برنامه ((خود درمانی هدایت شده))

 پیامد درمان با توجه به نتایج آزمایش های بالینی بر اساس الگوی G.S.Ct، بسیاری از مراجعان اظهار داشته اند که تغییرات مهمی که در الگوی مصرف الکل یا مواد آنها ایجاد شده، تا یک سال پس از درمان همچنان برقرار بوده است. آنها گزارش کرده اند که: درصد روزهایی که کاملا خویشتندار بوده اند (الکل […]
ادامه مطلب