منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.
خطرات اضطراب
  • بهداشت روانی و اضطراب

     اضطراب یک پاسخ روانی است نسبت به استرس، با پیامدهای فیزیولوژیک و روان شناختی احساسی است از تنش ...

     اضطراب یک پاسخ روانی است نسبت به استرس، با پیامدهای فیزیولوژیک و روان شناختی احساسی است از تنش ترس و ناراحتی. ریشه های اضطراب از سرماخوردگی نیازهای تامین نشده منشا می گیرد و در فرد عدم تعاد ...

    ادامه مطلب