منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.
فضای نامناسب خانوادگی
  • عوامل خانوادگی

    در این رابطه موارد گوناگونی مطرح می شود که از جمله اینها زمینه های خانوادگی، وضعیت اقتصادی، مشاجرت والدین ...

    در این رابطه موارد گوناگونی مطرح می شود که از جمله اینها زمینه های خانوادگی، وضعیت اقتصادی، مشاجرت والدین و... می باشد. زمینه های خانوادگی: متاسفانه اغلب کسانی که در خانواده های معتاد متولد می شوند و ...

    ادامه مطلب