منوی بالایی را از بخش فهرست ها تنظیم کنید.
محرومیت
  • مسمومیت و محرومیت مواد

    مسمومیت و محرومیت مواد Substance intoxication & Withdrawal در نظام طبقه بندی DSM-IV-T.R اشخاصی ک ...

    مسمومیت و محرومیت مواد Substance intoxication & Withdrawal در نظام طبقه بندی DSM-IV-T.R اشخاصی که دچار مسمومیت یا محرومیت همراه با نشانه های روانشناختی می شوند اما دارای معیارهای الگوی نشانگا ...

    ادامه مطلب